Lưu ý:

- Các doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm khai Hải quan điện tử như ECUS thì có thể thực hiện khai báo nộp phí trực tiếp trên phần mềm.

- Các doanh nghiệp không dùng phần mềm khai Hải quan điện tử hoặc phần mềm chưa được tích hợp chức năng khai báo nộp phí thì thực hiện khai nộp phí trên website.

- Số điện thoại liên hệ: 0225.3625367 (Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc...)

- Email liên hệ: thuphiquanhaian@gmail.com

- Nếu chưa có tài khoản sử dụng website thu phí, vui lòng đăng ký   Tại đây